NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

DANK

Namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik het bestuur en de leden bedanken voor het medeleven in welke vorm dan ook na het overlijden van Co. Het gemis is groot, maar de overweldigende belangstelling heeft ons vervuld met trots en heeft troost gegeven.

                                                                                                              Lenie Cardol

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER

Inning contributie en donaties

Het duurt nog een paar weken, maar op 1 maart 2019 worden weer de contributies en donaties geïnd van de leden en donateurs die een machtiging hebben afgegeven. Zorg dat uw saldo voldoende is zodat we geen storneringen krijgen.

Zij die geen machtiging hebben afgegeven kunnen alsnog een machtiging aanvragen bij ondergetekende. Anders reken ik er op dat uw contributie c.q donatie ook rond 1 maart a.s. op een van de rekeningen welke voor in deze nieuwsbrief staan vermeld wordt over gemaakt. Contributies welke voor 1 mei niet binnen zijn worden verhoogd met € 5,00. Zorg dus dat uw betaling op tijd binnen is.

De contributie voor 2016 bedraagt € 37,50. Donateurs betalen € 17,50 en donateursverenigingen € 20,00.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Avia Clubsparen

Uw vereniging doet al weer een aantal jaar mee aan de AVIA CLUB SPAREN actie, waarmee u voor uw vereniging kunt sparen door te tanken bij een Avia tankstation. Door het aanvragen van een spaarpas bij ondergetekende kunt u daar ook aan mee doen. Je hoeft er verder niets voor te doen, dan alleen deze pas te gebruiken tijdens het tanken bij  een van de AVIA pompen. Op onze  site staat een benzinepomp afgebeeld waarop u precies kan zien hoeveel er al voor onze vereniging is gespaard. 

Elke 5000 punten levert € 100,00 op.

Ik zie uw aanvraag graag tegemoet.

Piet Houtenbos

Penningmeester

TRAINING

Voor alle leden is er een prachtige gelegenheid om de lichamelijke conditie op peil te brengen. Op alle woensdagavonden verzorgt gediplomeerd COVS-conditietrainer Erwin Dam een goede looptraining vanaf 20:00 uur tot 21:00 uur. U bent allen van harte welkom.

OVEREENKOMST KLEDINGLIJN

Voorafgaand aan de wedstrijd TOP Oss – Telstar in de KeukenKampioen divisie
hebben kledingbedrijf Erima en de COVS een samenwerkingsovereenkomst
getekend. De samenwerkingsovereenkomst heeft de duur van drie jaar en biedt
COVS-leden de kans om scheidsrechterskleding, trainingskleding en assecoires
aan te schaffen uit de COVS-lijn.

Lees hier het volledige bericht:
https://www.covs.nl/redactie/2019-02-17/erima-en-covs-tekenen-samenwerkingsovereenkomst

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

1 mrt          20.00       Keezavond                                Kantine vv Con Zelo

11 mrt        20.00       Jaarvergadering                         Kantine vv Vesdo

18 mrt        20.00       Daan van Velzenbokaal            Kantine vv Con Zelo

4-7 apr       —              Districts finales COVS-teams  NTB

11-14 apr   —              Districts finales jeugdteams      NTB

3 mei          20.00       Keezavond                                Kantine vv Con Zelo

7 jun           18.00       Jaarlijkse BBQ                          Kantine vv Con Zelo

15 jun         —              NKS voor COVS-teams           Enschede

SPELENMETDESPELREGELS

Vraag 1
Een speler raakt tijdens het spel buiten het veld, langs de zijlijn. Vanaf daar beledigt hij de scheidsrechter, omdat hij vond dat er een overtreding op hem werd gemaakt. De bal is op het middenveld in het spel als de scheidsrechter affluit. Wat moet hij doen?

 1. Indirecte vrije schop en rode kaart
 2. Scheidsrechtersbal en rode kaart
 3. Directe vrije schop en rode kaart
 4. Hij had moeten wachten tot de bal uit het spel is en rode kaart

Vraag 2

Een strafschop wordt hard op doel geschoten en komt rechtstreeks vanaf de paal terug bij de nemer. Deze schiet hem alsnog in het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de strafschop tijdens de reguliere speeltijd werd gegeven?

 1. Overnemen strafschop
 2. Indirecte vrije schop
 3. Doelpunt
 4. Scheidsrechtersbal

Vraag 3

Een aanvaller wordt in het strafschopgebied aan zijn shirt vastgehouden, terwijl een kansrijke positie heeft om op doel te schieten. Hij komt ternauwernood toch tot een schot en weet in zijn val te scoren. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Strafschop en een gele kaart
 2. Strafschop en een rode kaart
 3. Doelpunt en een gele kaart
 4. Doelpunt

Vraag 4

Wie heeft de bevoegdheid om beslissingen van de scheidsrechter in woord en/of gebaar aan te vechten?

 1. Niemand
 2. De aanvoerders
 3. De aanvoerders en trainers
 4. Alle spelers en staf

Vraag 5 (Mokum Open)

De doelman schiet de bal tijdens het spel uit zijn handen het veld in. Hij komt echter tijdens het uitschieten met zijn hand, waarin hij de bal vast houdt, buiten het strafschopgebied (binnen het speelveld). Wat beslist de scheidsrechter?

Vraag 6 (Mokum Open)

Tijdens een wedstrijd hangt de doelman na een redding even aan de doellat van zijn doel, die daardoor naar beneden doorbuigt. Hierdoor is de lat in het midden gezakt tot een hoogte van 2.35 meter. De bal was na zijn redding terug het veld in gekomen, wat beslist de scheidsrechter als hij affluit?

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

5. C, C, B

Antwoordmogelijkheden Mokum Open 


JALV 2019 COVS scheidsrechtersver. vv Schagen & Den Helder eo.

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

Het bestuur van scheidsrechtersvereniging

SCHAGEN – DEN HELDER en omstreken

nodigt u uit om aanwezig te zijn op de

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De vergadering zal gehouden worden op maandag11 maart 2019 in de kantine van  Con Zelo

De aanvang is vastgesteld op 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
 3. Notulen jalv van 12 maart 2018
 4. Jaarverslagen 2018 van de secretaris en portefeuillehouders
 5. Jaarverslag 2018 van de penningmeester
 6. Financieel overzicht 2018
 7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing (zie toelichting pagina 3)
 8. Vaststellen begroting 2019
 9. Vaststellen contributie 2020 (zie toelichting pagina 3)
 10. Bestuursbeleid
 11. Bestuursverkiezing (zie toelichting pagina 3)
 12. Spelregelwedstrijden Jeugd- en COVS-teams
 13. Training
 14. Website en social media
 15. Verenigingsacties, contactavonden
 16. Clubblad
 17. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 18. Sluiting