JALV 2019 COVS scheidsrechtersver. vv Schagen & Den Helder eo.

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

Het bestuur van scheidsrechtersvereniging

SCHAGEN – DEN HELDER en omstreken

nodigt u uit om aanwezig te zijn op de

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De vergadering zal gehouden worden op maandag11 maart 2019 in de kantine van  Con Zelo

De aanvang is vastgesteld op 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
 3. Notulen jalv van 12 maart 2018
 4. Jaarverslagen 2018 van de secretaris en portefeuillehouders
 5. Jaarverslag 2018 van de penningmeester
 6. Financieel overzicht 2018
 7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing (zie toelichting pagina 3)
 8. Vaststellen begroting 2019
 9. Vaststellen contributie 2020 (zie toelichting pagina 3)
 10. Bestuursbeleid
 11. Bestuursverkiezing (zie toelichting pagina 3)
 12. Spelregelwedstrijden Jeugd- en COVS-teams
 13. Training
 14. Website en social media
 15. Verenigingsacties, contactavonden
 16. Clubblad
 17. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 18. Sluiting